ผู้เยี่ยมสำรวจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

หน้าหลัก / ผู้เยี่ยมสำรวจ / ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

1) คุณสมบัติของผู้เยี่ยมสำรวจ
        เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าสู่การพัฒนาเป็นผู้เยี่ยมสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรพ.จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เยี่ยมสำรวจไว้ดังนี้
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมากกว่า 10 ปี หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถานพยาบาลและมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
• มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีศรัทธาและทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการคุณภาพ
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ (Quality improvement knowledge and experience)
• มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับระบบสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานวิชาชีพ
• รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

2) แบบประเมินการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าโปรแกรมพัฒนาผู้ฝึกเยี่ยมสำรวจ 
วัตถุประสงค์ : 
    เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการเข้าฝึกในหลักสูตร External Surveyor Preparation Programme: HA 451  

เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะ


3) เกณฑ์ทั่วไปสำหรับการคัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 451 External Surveyor เพื่อเป็นผู้ฝึกเยี่ยมสำรวจเอกสารแนบ
  1. คู่มือผู้เยี่ยมสำรวจ_SD-ACD-007-02 Surveyor Handbook_2020.pdf
    View