หลักสูตร Public Training

On-site Training

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / On-site Training

On-site Training

    การจัดหลักสูตรฝึกอบรมของสรพ.ใช้กระบวนการฝึกอบรมแก่บุคลากรสุขภาพให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้วยการจัดหลักสูตรเน้นรูปแบบ Participatory Learning : PL เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยใช้แนวทางการสอนที่อิงแนวคิดการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ (Adult learning) 

    ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เราประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตและการทำงานต่างๆ มากมายโดยอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น

    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้จัดทำแผนการจัดอบรมประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทาง Hospital Accreditation สำหรับบุคลากรของสถานพยาบาล โดยพัฒนาหลักสูตรทั้งเนื้อหา และช่องทาง/วิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันสอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจัดอบรมแบบ On-site ที่โรงแรม, จัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) หรือจัดอบรมแบบผสมผสานทั้งในสถานที่และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid) โดยทางสรพ.จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของสรพ.ต่อไป ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรที่มีการจัดอบรมแบบ On-site ที่โรงแรม หากมีสถานการณ์โรคระบาด หรืออื่นใด สถาบันพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ทันที โดยคงราคาค่าลงทะเบียนเท่าเดิมตามที่ท่านลงทะเบียนไว้

   ในการนี้ สรพ. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการอบรมประจำปี 2567 ให้แก่ผู้สนใจในหน่วยงานของท่านสมัครเข้าร่วมอบรม ซึ่งระยะเวลาการอบรมแต่ละหลักสูตร รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ register.ha.or.th ตามวันที่ เปิด-ปิด รับสมัครที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรงานจัดการฝึกอบรมและสัมมนา

กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม


ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 28 มี.ค. 67

เอกสารแนบ
  1. วิธีลงทะเบียนสมัครอบรมเว็บ register.ha.or.th.pdf
    View
  1. PR_รายละเอียดหลักสูตรอบรมปีงบประมาณ 2567_Final.pdf
    View