ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน

หน้าหลัก / ข้อมูลเรื่องร้องเรียน / ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน • ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดการการร้องเรียนเรื่องทุจริต คลิกที่นี่
 • ขั้นตอนการดำเนินงาน : การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสถาบัน คลิกที่นี่
 • ภาคผนวก 1 แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของสถาบัน คลิกที่นี่
 • ภาคผนวก 2 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปของสถาบัน   คลิกที่นี่
 • ภาคผนวก 3 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนขอให้เพิกถอนการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล   คลิกที่นี่
เอกสารแนบ
 1. อุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองรพ.pdf
  View
 1. อุทธรณ์ผู้เยี่ยม.pdf
  View
 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน_การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสถาบัน.pdf
  View
 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน_การจัดการการร้องเรียนเรื่องทุจริต.pdf
  View
 1. ภาคผนวก1_แนวทางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสถาบัน.pdf
  View
 1. ภาคผนวก2_แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปของสถาบัน.pdf
  View
 1. ภาคผนวก3_แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนขอให้เพิกถอนการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล.pdf
  View