คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / คำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ