หลักสูตร Public Training

Online training

หน้าหลัก / หลักสูตรฝึกอบรม / Online training

Online Training

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการแพร่กระจายเชื้อ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด เช่นการเดินทาง การเว้นระยะห่าง การคัดกรองเป็นต้น สรพ.จึงปรับรูปแบบการจัดอบรม เป็นการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม zoom โดย สรพ.ได้ออกแบบการเรียนการสอนให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เสมือนการเรียนรู้ในสถานที่จริงมากที่สุด


ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 28 มี.ค. 67

เอกสารแนบ
  1. วิธีลงทะเบียนสมัครอบรมเว็บ register.ha.or.th.pdf
    View