การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)


 ขั้นตอนและรายละเอียดการขอรับการเยี่ยมเพื่อการประเมินรับรอง

 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation; AHA)

 

1. คุณสมบัติของสถานพยาบาลที่ต้องการขอรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า

2. ขั้นตอนการขอรับรองกระบวนคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า


;