การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)


การขอรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

        การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) มีเกณฑ์การประเมินที่ขยายความตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติในเอกสาร SPA, Patient Safety Goals (SIMPLE) ร่วมกับข้อกำหนดที่เป็นสากลต่างๆ เพื่อให้สถานพยาบาลนำแนวทางไปปฏิบัติอย่างง่ายๆ ได้
สถาบันหวังว่าเกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จะเป็นประโยชน์สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน เอกสาร Download  


การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :

;