การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)


การขอรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

        การรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) มีเกณฑ์การประเมินที่ขยายความ โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติในเอกสาร SPA, Patient Safety Goals (SIMPLE) ร่วมกับข้อกำหนดที่เป็นสากลต่างๆ เพื่อให้สถานพยาบาลนำแนวทางไปปฏิบัติอย่างง่ายๆ ได้ สถาบันหวังว่าเกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จะเป็นประโยชน์สำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความชัดเจนในแนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพของประเทศไทยไปพร้อมๆ กัน 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

1. ขั้นตอนการขอรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation)
    คู่มือการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation)
     <<AHA manual>> (เอกสารกำลังปรับปรุง)
     <<A-HA Preparation Presentation Guide_180530>>
 
2. มาตรฐานและเครื่องมือคุณภาพ
     2.1 เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
           <<Extended Evauation Guide_EEG 2013_V150902>>
     2.2 เครื่องมือคุณภาพ
           <<Performance Evaluation Framework_PEF>>
           <<Performance Measuement>>
           <<Scoring Guideline HA Standard 2018 v.2>>  (เอกสารกำลังปรับปรุง)
 
3. การแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรอง
      <<FM-ACD-010-02 หนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรอง>>
 
4. ผลการดำเนินงานและรายงานการประเมินตนเองของโรงพยาบาล เพื่อขอรับการรับรอง
      <<FM-ACD-048-00 HospProfileTemplate>>  
      <<FM-ACD-046-00 SAR 2018>> 
      <<Template of Quality Report for CLT3_180530>>


;