ผู้เยี่ยมสำรวจ

FAQ

หน้าหลัก / ผู้เยี่ยมสำรวจ / FAQ

การได้เป็นผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ถือว่าเป็นภารกิจที่ทรงคุณค่าแก่ประเทศชาติ ผู้เยี่ยมสำรวจจึงสามารถแสดงตนว่าเคยได้เป็นผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ให้ประชาชนรับทราบได้อย่างภาคภูมิใจ รวมถึงการอ้างอิงในประวัติและประสบการณ์การทำงานก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมของผู้เยี่ยมสำรวจ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีนโยบายที่ใช้หลักคิด “Empowerment evaluation” เพื่อทำให้การประเมินภายนอกเป็นกระบวนการเรียนรู้ ให้กำลังใจ และเป็นกระจกสะท้อนและกระตุ้นการพัฒนาของสถานพยาบาล ยึดมั่นในหลักปรัชญา “การเยี่ยมสำรวจเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน” ดังนั้น ผู้เยี่ยมสำรวจ ถือเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการรับรองคุณภาพ 1. ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำหน้าที่ผู้เยี่ยมสำรวจ สามารถนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ ภายใต้ระบบการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจของสรพ. ทั้งทักษะด้าน hard skill และทักษะด้าน soft skill และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของท่านเอง 2. ผู้เยี่ยมสำรวจสามารถเป็นผู้ช่วยผลักดันการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายในองค์กรของท่านในแนวทางที่เหมาะสม 3. ได้รับโอกาสและความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงคุณค่าในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพระดับประเทศ ถือเป็นเกียรติประวัติของชีวิตการทำงาน 4. ได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันรับรองคุณภาพสถาพยาบาล (องค์การมหาชน) : สรพ. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลในลักษณะกัลยาณมิตร ตามมาตรฐาน HA ผู้เยี่ยมสำรวจเป็นผู้แทนของสถาบัน (Brand ambassador) เป็นผู้ส่งเสริมเผยแพร่หลักการอันทรงคุณค่าของสถาบันให้มีภาพลักษณ์ที่ดี และที่สำคัญต้องทำหน้าที่มากกว่าการประเมิน ผู้เยี่ยมสำรวจจึงควรมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและบริหารคุณภาพ พร้อมกับความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน HA ศึกษาจากหัวข้อ คุณสมบัติของผู้เยี่ยมสำรวจ ทาง สรพ. มีช่องทางการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ ของ สรพ. จาก 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. Standard Course Work ผู้สนใจต้องเข้าผ่านการอบรมหลักสูตร HA 451 หลักสูตรการเตรียมเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (External Surveyor Preparation Camp) จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ระยะอบรม 5 วัน สามารถศึกษาข้อมูลจาก website สรพ. 2. Potential Trainees Selection ทาง สรพ. จะได้รับการเสนอรายชื่อจากหัวหน้าทีมเยี่ยมสำรวจ ครูฝึกผู้เยี่ยมสำรวจ คณะอนุกรรมการสถาบัน คณะกรรมการสถาบัน หรือผู้บริหารของสถาบัน ซึ่งจะได้รับการประเมินโดยวิธีการของสถาบัน

จริยธรรมสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ (Code of Conduct for HAI Surveyors) ถือเป็นมาตรฐานหรือข้อปฏิบัติที่ผู้เยี่ยมสำรวจทุกท่านได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เป็นผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ภายใต้การประกาศของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เยี่ยมสำรวจ พ.ศ.2564 สามารถสรุปได้ 3 หัวข้อ ดังนี้ 1. การรักษาความลับ - ผู้เยี่ยมสำรวจพึงรักษาความลับของสถานพยาบาลที่ได้มาระหว่างการเยี่ยมสำรวจ - ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงถ่ายภาพ อัดเสียง ถ่ายวิดีโอในขณะปฏิบัติหน้าที่ - ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงขอเอกสารหรือตัวอย่างของสถานพยาบาลไปใช้ - ผู้เยี่ยมสำรวจพึงทำลายหรือส่งคืนเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลที่เข้าเยี่ยม เมื่อมีประกาศผลการรับรองสถานพยาบาลแห่งนั้นแล้ว 2. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงใช้สถานะผู้เยี่ยมสำรวจไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว - ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะเป็นที่ครหาว่ามีผลต่อการตัดสินใจรับรองคุณภาพ - ผู้เยี่ยมสำรวจต้องไม่เข้าเยี่ยมสถานพยาบาลหรือเครือของสถานพยาบาลที่ตนเคยให้คำปรึกษาหรือไปประกอบวิชาชีพ ภายในช่วงเวลา 2 ปี - ผู้เยี่ยมสำรวจต้องไม่เรียกร้องความสะดวกอื่นใดนอกเหนือไปจากที่สถาบันประสานไว้กับสถานพยาบาล - ผู้เยี่ยมสำรวจ แจ้งประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ ต่อสถาบันก่อนการเยี่ยมสำรวจ 3. จริยธรรมอื่นๆ - ผู้เยี่ยมสำรวจพึงเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ป่วย ญาติ เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และผู้เยี่ยมสำรวจด้วยกัน - ผู้เยี่ยมสำรวจไม่พึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสถานพยาบาลจะได้รับการรับรองโดยที่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการจาก สรพ.

ตามประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เยี่ยมสำรวจ พ.ศ.2564 ข้อ 12 “ผู้เยี่ยมสำรวจที่ได้เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังแก่สถานพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่ง ยังสามารถเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลแห่งนั้นเพื่อต่ออายุการรับรองในครั้งถัดไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง” ซึ่งจากข้อคำถามทางผู้เยี่ยมสำรวจสามารถดำเนินการได้

ตามประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เยี่ยมสำรวจ พ.ศ.2564 ข้อ 9 “ผู้เยี่ยมสำรวจสามารถเข้าร่วมเป็นวิทยากรตามหลักสูตรทั่วไปที่สถาบันเป็นผู้จัดหรือเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาได้ โดยไม่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับการจัดเยี่ยมสถานพยาบาลในครั้งถัดไป” และในข้อ 5 “ผู้เยี่ยมสำรวจต้องไม่เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินรับรองสถานพยาบาลหรือเครือสถานพยาบาลที่ตนมีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือเป็นคู่แข่งขันกันทางธุรกิจ” ดังนั้นจากกรณีดังกล่าวผู้เยี่ยมสำรวจ ถ้าพิจารณาตามประกาศฉบับนี้ ผู้เยี่ยมสำรวจสามารถเข้าเยี่ยมสถานพยาบาลนั้นได้ แต่ต้องพิจารณาถึงความเป็นกลางในฐานะผู้เยี่ยมสำรวจและผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเป็นสำคัญ