ข้อมูล FAQ

รายการ FAQ

หน้าหลัก / ข้อมูล FAQ / รายการ FAQ

https://forumhai.com/

สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู มาตรฐาน

สามารถดูได้ที่ เมนูหลักสูตรฝึกอบรม

เมื่อสถานพยาบาลได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และมีความพร้อมที่จะขอรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ (Accreditation survey) หรือขอรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-accreditation survey) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถานพยาบาลสามารถดำเนินการสมัครขอรับการรับรองกระบวนการเยี่ยมสำรวจตามรายละเอียด กระบวนการและขั้นตอนการประเมินและรับรอง ดังนี้ รายละเอียด https://www.ha.or.th/TH/Contents/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ โทรศัพท์ : 02-027-8844 โทรสาร : 02-026-6680 เว็บไซต์ https://www.ha.or.th อีเมล์ : hawebmaster@ha.or.th เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/pages/The-Healthcare-Accr editation-Institute/328179100645732

สามารถติดต่อสถาบันได้ในเวลาราชการปกติ คือ 8.30 น. - 16.30 น.