ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หน้าหลัก / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมสร้างความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ

Author : chatarun Date : 03 Mar 2022
View : 980 Tags :

โครงการ “Upscaling Sanitizing Production in Thailand and Promoting Hand Hygiene”

                    ผลการดำเนินงาน : วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) Kick Off โครงการ Upscaling Sanitizing Production in Thailand and Promoting Hand Hygiene หรือ โครงการเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ” เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดและกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย ผ่านการส่งเสริมการล้างมือและการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกันทบทวนสถานการณ์การระบาดของ COVID -19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ผลลัพธ์พบว่ามีโรงพยาบาลสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 57 แห่งจาก 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ตาก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อ่างทอง แผนงาน/กิจกรรมประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงาน 3 ส่วน คือ การลงทุนเพื่อเพิ่มการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทำความสะอาดมือและการป้องกันโควิด-19 และการบริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้แก่ 57 โรงพยาบาลและเกษตรกรจำนวน 15,000 ครอบครัว ตามแผนงาน/กิจกรรมของโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่อง

• กิจกรรมสนับสนุนความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สรพ.ร่วมกับ

บริษัทบี. บราวน์ และบริษัท GIZ ดำเนินโครงการ “Upscaling Hand Sanitizer Production and Promoting Hand Hygiene” จัดกิจกรรมให้การสนับสนุนความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์จำนวน 157,500 ขวด ให้แก่โรงพยาบาล 62 แห่ง ในพื้นที่สีแดง รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เรื่องการล้างมือ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


คลังภาพ
เอกสารแนบ
  1. O_33 _เครือข่ายต่างประเทศ.pdf
    View