ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

หน้าหลัก / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น / การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการ HA Happy Quality Time แนวคิดคุณภาพเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

Author : chatarun Date : 04 Mar 2022
View : 1,013 Tags :

โครงการ HA Happy Quality Time แนวคิดคุณภาพเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อภาระงานของบุคลากรสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ การอบรมของสถานพยาบาล ฝ่ายขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภาพ สำนักส่งเสริมการพัฒนาจึงวางแผนสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องให้กับเครือข่ายสถานพยาบาลที่มีความสนใจและสามารถร่วมเรียนรู้แนวคิดคุณภาพหรือประเด็นมาตรฐานที่ต้องการความชัดเจนเพื่อนำไปสู่การนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1. บุคลากรของสถานพยาบาลที่แจ้งความจำนง และประเด็นการเรียนรู้ผ่านทางแบบสอบถาม จำนวน 16 แห่ง

2. วิทยากรประกอบด้วยที่ผู้เยี่ยมสำรวจ ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการระบบคุณภาพ ที่มีความรู้และความเข้าใจสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของโรงพยาบาล

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

1. จำนวนสถานพยาบาลที่เข้าร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 14 แห่ง

2. บุคลากรที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 417 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม หลักสูตร พบว่า

3. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมหลังจากเข้าอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนอบรม จำนวน 132 คน จากผู้ตอบ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 88.59

4. ระดับความพึงพอใจด้านวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้มีระดับสูงสุด 4.6 คะแนน รองลงมา คือ ความพึงพอใจ ด้านการบริหารจัดการ เนื้อหาสามารถนำมาใช้ในงานประจำได้ ในระดับ 4.4

ผลการสรุปประเด็น


1. แนวคิด LEAN & Process Design

2. แผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฎิบัติ

3. แผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนกลยุทธ์

4. แนวคิด 3C PDSA สำหรับผู้ปฏิบัติงาน, RCA สำหรับผู้ปฎิบัติงาน, HA ขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติ

5. ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) และ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Event)

6. การเขียนแบบประเมินตนเองเพื่อรับรอง รพ HA (Part1-2)

7. การจัดการสิ่งแวดล้อมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

8. การทบทวนเวชระเบียน

9. ความเสี่ยงและ 9 มาตรฐานสำคัญจำเป็น

10. สิ่งแวดล้อมกับการดูแลผู้ป่วยโควิด โดยเฉพาะน้ำทิ้งกับขยะในรพ. สนาม

11. มาตรฐานโรงพยาบาล, Clinical tracer diagram, PCT, ความเสี่ยง RCA

12. การนำ: บทบาทหน้าที่

13. ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) และ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Event)


คลังภาพ
เอกสารแนบ
  1. O_33 สื่อสารแนวคิดคุณภาพ ให้กับ รพ. ในเครือข่.pdf
    View