ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) ประจำปี 2565

Author : admin Date : 07 Jan 2022
View : 209 Tags :

             ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety: 2P safety) และได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) ประจำปี 2565 ขึ้น โดยได้เชิญชวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จัดส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์ความเสี่ยงตามเป้าหมายความปลอดภัย Patient and Personnel Safety Goal (SIMPLE)2 ไปตั้งแต่วันที่ 3-30 ธันวาคม 2564 นั้น  มีสถานพยาบาลสมาชิกส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 ผลงาน

          สำหรับโครงการ “พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech) นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล และสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขตามเป้าหมายความปลอดภัย Patient and Personnel Safety Goal (SIMPLE)2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่สามารถป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล และสามารถใช้ได้จริง และเพื่อประยุกต์แนวคิด Human Factor Engineering มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผนพัฒนานวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยโดยยอมรับในข้อจำกัดของมนุษย์

           ซึ่งคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมได้พิจารณาและคัดเลือกสถานพยาบาลสมาชิกที่มีผลงานสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนวัตกรรมใหม่ มีผลงานที่ผ่านการตัดเลือก จำนวน 12 ผลงาน และประเภทนวัตกรรมพัฒนาต่อยอด ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 8 ผลงาน โดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบ


เอกสารแนบ
  1. ผลการคัดเลือกนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการ.pdf
    View