ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ระดับ A

Author : admin Date : 10 Jan 2022
View : 61 Tags :

            นางบรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ระดับ A โดยมีนางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 8 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

           ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ผลคะแนนระดับ A โดยมีระดับคะแนนสูงถึง 92.09 ซึ่งเป็นคะแนนขององค์กรที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงานสูงมาก และเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 8 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลำดับ39 ขององค์การมหาชน