ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ

Author : admin Date : 15 Jan 2022
View : 401 Tags :


  นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมร่วมสร้างความภาคภูมิใจกับการปฏิบัติงานของผู้เยี่ยมสำรวจ และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้ร่วมสื่อสารทิศทาง นโยบายการดำเนินงานของสถาบันฯ ด้วย ที่จัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกินรี 1 โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


  สำหรับการจัดประชุมวิชาการประจำปีสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารทิศทาง นโยบายการดำเนินงานของสถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พัฒนาสมรรถนะผู้เยี่ยมสำรวจ และเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เยี่ยมสำรวจและความผูกพันต่อองค์กรด้วย ทั้งนี้กลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ปรับรูปแบบการจัดประชุมเป็น รูปแบบ Hybrid Meeting โดยมีกลุ่มผู้เยี่ยมสำรวจเข้าร่วมประชุมทั้ง Online และ Onsite จำนวนมากกว่า 150 คน


คลังภาพ