ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดอบรมสร้างการเรียนรู้แนวคิดเครื่องมือและมาตรฐาน HA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1

Author : anurak Date : 11 May 2022
View : 275 Tags :

       แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมและบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 และ 2P Safety” ในการอบรม สร้างการเรียนรู้แนวคิดเครื่องมือคุณภาพ และมาตรฐาน HA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.         โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้แนวคิดคุณภาพ/มาตรฐาน HA ฉบับที่ 5 ให้แก่บุคลากรแกนนำของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้จัดการเครือข่ายและทีมพี่เลี้ยงเครือข่ายในการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคุณภาพที่มีศักยภาพ และสร้างความรู้และความเข้าใจในแนวคิดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่ แนวทางการทบทวนและการปรับปรุงระบบงาน มาตรฐานสำคัญจำเป็น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้กำหนดการเรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือคุณภาพ ประกอบด้วย แนวคิดเครื่องมือคุณภาพและมาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพตามระดับขั้น ทักษะการโค้ช โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมคิด เลิศสินอุดม และภก.สงกรานต์ มีชูนึก ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรสร้างการเรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย