ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการอบรมหลักสูตร หลักสูตร Spiritual Skill for SHA Program สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจและ วิทยากร SHA

Author : anurak Date : 28 Jul 2022
View : 374 Tags :

ดร. ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะผู้เยี่ยมสำรวจและวิทยากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเปิดอบรมหลักสูตร หลักสูตร Spiritual Skill for SHA Program สำหรับผู้เยี่ยมสำรวจและ วิทยากร SHA ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องเมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น


โดยการอบรมตลอด 2 วันในหลักสูตรนี้ ผู้เยี่ยมสำรวจและวิทยากร SHA จะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะที่จำเป็น ในการหล่อเลี้ยง จิตวิญญาณ การค้นหา องค์ประกอบของจิตวิญญาณ อาทิ เช่น การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ตกอยู่ในร่องอารมณ์ใดใด ไม่เร่งรีบ ไม่บีบคั้น ให้คนรู้สึกเบาสบายและผ่อนคลายมากๆ แต่มีความตื่นตัว และทักษะการฟังเชิงรุกสำหรับโค้ช (Active Listening Skill for Coach)ฟังให้ลึกถึงความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด สามารถจับประเด็นและได้ยินในสิ่งที่ผู้รับการโค้ชไม่ได้พูดและทวนออกมาได้ (Context) เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนผู้รับการโค้ชได้ หรือการรับรู้ในสิ่งที่ไม่ได้พูด ตลอดจนแนวคิดของการฟังและสื่อสาร แบบสุนทรียสนทนา โดยใช้ world café และการฟัง 4 ระดับ ของ Otto Charmer ตามแนวคิด U theory เพื่อให้สามารถเข้าใจในระดับ inner life และ องค์ประกอบจิตวิญญาณ Total Relaxation, Appreciation and Gratitude และมิติของศิลปะ การเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง และเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ ด้วย