ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ได้รับคะแนน ITA ในระดับ A

Author : anurak Date : 01 Aug 2022
View : 256 Tags :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับสูงถึง 93.79 คะแนน หรือระดับคะแนน A ซึ่งเป็นคะแนนขององค์กรที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่การดำเนินงานสูงมาก ทั้งนี้ สรพ. ยังเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงเป็นอันดับ 2 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นลำดับที่ 19 จาก 57 หน่วยงานประเภทองค์การมหาชนด้วย