ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 08 Aug 2022
View : 166 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน 15 แห่ง

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง

 โรงพยาบาลนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 14 แห่ง

  โรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

 โรงพยาบาลสถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

 โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย

 โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

 โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


เอกสารแนบ
  1. 20220726_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 18.pdf
    View