ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดหลักสูตรอบรม HA 451 HA Surveyor Preparation Camp

Author : anurak Date : 08 Aug 2022
View : 83 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมในหลักสูตร HA 451 : External Surveyor Preparation Camp ปีงบประมาณ 2565 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน


ซึ่งหลักสูตรการอบรม HA 451: External Surveyor Preparation Camp หรือ การเตรียมตัวเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ การใช้เครื่องมือคุณภาพ และมาตรฐาน HA ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะสำคัญของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ เช่น การคิดวิเคราะห์ การใช้มุมมองเชิงระบบการฟัง การสังเกต การโค้ชอย่างมีเป้าหมาย ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์ SAR ในระดับที่สามารถวางแผนการเยี่ยมสำรวจและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาได้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบันต่อไป

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร HA 451 : External Surveyor Preparation Camp ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ประสบการณ์การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย นำทีมวิทยากรโดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. อีกทั้งผู้เยี่ยมสำรวจผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ ภก.ปรมินทร์ วีระอนันตวัฒน์,รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ดร.อำพัน วิมลวัฒนา, อ.กนกรัตน์ แสงอำไพ , ภก.สงกรานต์ มีชูนึก และวิทยากรผู้เยี่ยมสำรวจอาวุโสมากด้วยประสบการณ์อีกมากมาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา และอภิปรายกลุ่มย่อย ตลอดการอบรมทั้ง 5 วัน สำหรับการอบรมหลักสูตร HA 451 ในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 61 คน