ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 21 Sep 2022
View : 94 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 จำนวน 15 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

 โรงพยาบาลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 14 แห่ง

  โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย

 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเปาโล รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

 โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ
  1. 20220913_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 22.pdf
    View