ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 31 Oct 2022
View : 432 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 จำนวน 23 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้าลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม

 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน

 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 17 แห่ง

 โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร

 โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา

 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา จังหวัดนครปฐม

 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน

 โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก

 โรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

 โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี


เอกสารแนบ
  1. 20221025_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 25.pdf
    View