ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 23 Nov 2022
View : 87 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 23 แห่ง

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

 โรงพยาบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 21 แห่ง

 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 โรงพยาบาลนาหมื่น จังหวัดน่าน

 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย

 โรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

 โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

 โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

 โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลนนทเวช จังหวัดนนทบุรี

 โรงพยาบาลมหาชัย 2 จังหวัดสมุทรสาคร

 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จังหวัด

 โรงพยาบาลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 โรงพยาบาลทับปุด จังหวัดพังงา

 โรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกสารแนบ
  1. 20221108_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 26.pdf
    View