ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 24 Nov 2022
View : 53 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการ

ในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลาการรับรองถึงวันสิ้นสุดการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง

ได้แก่ เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

(2) เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


เอกสารแนบ
  1. 20221108_DHSA_ประกาศรายชื่อเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรอง ฉบับที่ 15_2565.pdf
    View