ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 18 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) รุ่นที่ 1

Author : anurak Date : 28 Nov 2022
View : 441 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมกับ นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และ ศ.ดร.พญ. เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 18 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Sapphire 204-205 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำหรับการประชุมครั้งนี้สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) และงานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานพยาบาล ฝ่ายบุคคล ผู้ดูแลการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จำนวน 360 คน