ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 01 Feb 2023
View : 244 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 จำนวน 15 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา กรุงเทพมหานคร

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 3 แห่ง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก กรุงเทพมหานคร

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กรุงเทพมหานคร

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

 โรงพยาบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี

(4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุด

การรับรองเดิม จำนวน 13 แห่ง

 โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร

 โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงทรา

 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

 โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

 โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

 โรงพยาบาลเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี

 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


เอกสารแนบ
  1. 20230114_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 2-19 แห่ง.pdf
    View