ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารคุณภาพ ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์

Author : anurak Date : 02 Sep 2023
View : 376 Tags :


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมเชิง ปฏิบัติการนักสื่อสารคุณภาพ ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และบรรยายเรื่อง “นักสื่อสารคุณภาพ” พลังเครือข่ายการสื่อสารคุณค่าสู่ประชาชน ปี 2566 และ สื่อสารแนวคิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System” “ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ที่จัดขึ้น ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ Studio Live สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้กับเครือข่ายนักสื่อสารคุณภาพที่มาจากสถานพยาบาลต่างๆ และผ่านการอบรมเครือข่ายนักสื่อสารคุณภาพร่วมกับสรพ. ไปเมื่อ พ.ศ. 2565 โดยในปี 2566 นี้ได้ขยายกลุ่มเครือข่ายนักสื่อสารคุณภาพเพิ่มเติมในบุคลากรของเครือข่ายการเรียนรู้งานพัฒนาคุณภาพ (QLN) และศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักสื่อสารคุณภาพด้วย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญญา ชุมรุม บรรยายในหัวข้อ “ Content สำคัญอย่างไรในการสื่อสารคุณภาพ” อาจารย์ศิริพงษ์ เตียวพิพิธพร บรรยายในหัวข้อ “ TikTok Introduction” และดร.บรรจง จำปา ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งนักสื่อสารคุณภาพที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะต้องนำกระบวนการเรียนรู้ไปจัดทำคลิป Video TIKTOK เผยแพร่การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12–15 มีนาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset for Better Healthcare System” “ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล” ภายใต้เกณฑ์ที่สถาบันกำหนดด้วย