ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Author : anurak Date : 20 Oct 2023
View : 680 Tags :

สรพ. ประกาศระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ดังนี้ 


• หลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๖

• หลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖

• หลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พ.ศ. ๒๕๖๖


เอกสารแนบ
  1. หลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พ.ศ.2566.pdf
    View
  1. หลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง พ.ศ.2566.pdf
    View
  1. หลักเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ พ.ศ. 2566.pdf
    View