ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 19 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) รุ่นที่ 2

Author : suphat Date : 15 Nov 2023
View : 561 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S) และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (ENV) รุ่นที่ 19 การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรตามมาตรฐาน HA (5th Edition) รุ่นที่ 2 และร่วมสื่อสาร “นโยบาย 3P Safety Goal” หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง สรพ. สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 3-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิ จำนวนมาก ได้แก่ อ.โกเมธ นาควรรณกิจ นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย อาจารย์รังสิมา บำเพ็ญบุญ นายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย วิทยากรจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ศ.ดร.พญ. เนสินี ไชยเอีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบรรยายเรื่อง กฏหมายและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน HA ด้วย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการอาชีวอนามัยและสร้างแนวปฏิบัติตามหลักการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคคลากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอนที่ 1-5 และมาตรฐาน HA ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ นักชีวอนามัย รวม 307 คน จาก 161 โรงพยาบาล ในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากรในสถานพยาบาล เพื่อการบริหารจัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป