ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสถานพยาบาล ครั้งที่ 1/2567

Author : suphat Date : 28 Mar 2024
View : 98 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสถานพยาบาล ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้ – สายธาร ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online

โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ดร.บรรจง จำปา , รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ , นพ.สุผล ตติยนันทพร และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข  

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา ทิศทาง นโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก (HACC RTA)


คลังภาพ