ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC

Author : suphat Date : 29 Mar 2024
View : 87 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab by MQDC เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคาร True Digital Park ถ.สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร

ซึ่งศูนย์วิจัย FutureTales Lab เป็นศูนย์วิจัยแห่งแรกที่พัฒนาโดยภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย สร้างขึ้นโดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อศึกษางานวิจัย และสถานการณ์แนวโน้มในอดีต ปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ถึงอนาคต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของ การอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง คมนาคมขนส่ง และบริบทของความยั่งยืน แล้วนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น รวมถึงถ่ายทอดในรูปแบบ Interactive

โดยมีจุดประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ (Exchange Knowledge and Data) , สร้างความร่วมมือ เครือข่าย และการมีส่วนร่วมกับชุมชน (Engagement) และเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติของมนุษย์ต่อเรื่องการเตรียมการสู่อนาคต (Evolution) โดยกลุ่มเป้าหมายของ FutureTales Lab คือ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องอนาคตศึกษา