ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดกระบวนการเรียนรู้มาตรฐานสำหรับที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 1

Author : suphat Date : 01 Apr 2024
View : 96 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ มาตรฐาน Part I-4 การวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์กร ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online โดยมีที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach) สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 79 คน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ (Quality Coach) ในหัวข้อการวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์กร ตั้งแต่เป้าหมายของมาตรฐาน กระบวนการสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบจากการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้สามารถสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มทีมนำองค์กรให้สามารถนำมาตรฐานการวัดสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

ซึ่งผลลัพธ์การประชุม ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพมีความเข้าใจในมาตรฐาน Part I-4 และสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการส่งเสริม กระตุ้น ให้คำแนะนำการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้แก่สถานพยาบาล โดยเป้าหมายเพื่อสถานพยาบาลให้เกิดความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งนี้จะมีแผนการเรียนรู้ร่วมกันอีกในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง


คลังภาพ