ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SS048 การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่าง การต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3

Author : anurak Date : 17 May 2024
View : 161 Tags :

ดร. บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SS048 การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online โดยได้รับเกียรติจาก นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. , ทีมผู้เยี่ยมสำรวจสรพ. , ทีม Quality Coach , นางวราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม และ ทพญ.รตนอร จูห้อง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย ร่วมเป็นวิทยากรสร้างการเรียนรู้กับโรงพยาบาล

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลและรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล หลังจากผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA และอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ เพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ให้ข้อแนะนำเพื่อการยกระดับและกระตุ้นการพัฒนาสถานพยาบาล เพื่อเข้าสู่การต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation) และสามารถส่ง SAR เพื่อขอรับรองได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยให้ความสำคัญในประเด็นหลัก ได้แก่ การติดตามการพัฒนาจากข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ การพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องจากบริบทขององค์กร รวมทั้งการแสดงผลลัพธ์การพัฒนาที่แสดงถึงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพ โดยมีสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ครั้งแรก และสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (Re-accreditation) ครั้งที่ 1-6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษาการรับรองคุณภาพ เข้าร่วมจำนวน 18 แห่ง และมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมนำ ทีมนำระบบงานสำคัญ และบุคลากรจากสถานพยาบาล โดยหลังจากการอบรม โรงพยาบาลทุกแห่งจะได้รับรายงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเตรียมการต่ออายุการรับรองต่อไป