ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2567

Author : anurak Date : 11 Jun 2024
View : 50 Tags :

ตามที่ผู้อํานวยการสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ จากรายงานผลการเยี่ยมสํารวจ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 จํานวน 8 แห่ง สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2566 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนปลายเพื่อการผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โดยมีระยะเวลา 3 ป จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  จังหวัดสงขลา

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง

(4) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

(5) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาทารกที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

(6) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร

(7) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าหัวใจ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

(8) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ
  1. อนุมัติขั้นการประเมินและรับรอง PDSC_อนุมัติ.pdf
    View