ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ขอเชิญชวน นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระดับการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพของสถานพยาบาล

Author : anurak Date : 11 Jun 2024
View : 39 Tags :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวน นักวิจัย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง : “การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลด้านคุณภาพบริการสุขภาพของสถานพยาบาล: การสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะและความไว้วางใจ” เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระดับการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพของสถานพยาบาล โดยไม่ระบุตัวตน ซึ่งยังคงความปลอดภัยของข้อมูลและความไว้วางใจจากสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ รูปแบบการการเผยแพร่ข้อมูล เช่น การเปิดเผยข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ (Full Open Data Release) การแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิก (Data Sharing with Members) การแบ่งปันข้อมูลเพื่อการวิจัยทางวิชาการ (Data Sharing for Academic Research)

สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ และสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ khwanhathai@ha.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญหทัย เปรมพงษ์ นักวิชาการระบบคุณภาพ โทร. 02-027-8849 ต่อ 9302


เอกสารแนบ
  1. ประกาศเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย opendata_onwe.pdf
    View