ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2567

Author : anurak Date : 08 Jul 2024
View : 142 Tags :

ตามที่ผู้อํานวยการสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือ เฉพาะระบบ จากรายงานผลการเยี่ยมสํารวจ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 จํานวน 6 แห่ง สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพ ของสถานพยาบาล พ.ศ. 2566 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อน โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

(4) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาการได้ยิน โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

(5) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลผู้ป่วยภาวะเบาหวานขึ้นจอตาขั้นรุนแรง โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร

(6) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า โดยมีระยะเวลา 3 ปี จํานวน 1 แห่ง ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ
  1. ขออนุมัติผลการพิจารณาการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ_อนุมัติ.pdf
    View