ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดประชุมหารือแนวทางการเยี่ยม SHA PDSC การนำมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ

Author : anurak Date : 08 Jul 2024
View : 81 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเยี่ยม SHA PDSC การนำมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัปสรา 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางดวงสมร บุญผดุง ที่ปรึกษาคณะทำงาน รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธานคณะทำงาน และ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินตนเอง การเยี่ยมสำรวจ การ Scoring สำหรับการเยี่ยมสถานพยาบาลที่นำแนวคิด SHA ลงสู่การปฏิบัติ และขอรับรอง SHA Specific Program Certification ทั้งนี้คณะทำงานจะมีการประชุมร่วมกันปีละ 4 ครั้ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยมิติจิตวิญญาณตามแผนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนต่อไปให้เป็นรูปธรรม