ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ISO/IEC 27701:2019 และ ISO/IEC 27001:2013 ปีงบประมาณ 2567

Author : anurak Date : 08 Jul 2024
View : 108 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้การต้อนรับ อาจารย์ธวัชชัย พริ้งพร้อม ผู้ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2019 และ การรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

สำหรับการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อการตรวจสอบการเฝ้าระวัง สร้างความมั่นใจต่อมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสถาบันและสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของสถาบันฯ ตลอดจนพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานระดับสากล โดยคํานึงถึงขอบเขตของมาตรฐานการจัดการและการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง