ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อการรับรองกระบวนการคุณภาพและเครื่องมือประเมินตนเองประกอบมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ

Author : anurak Date : 09 Jul 2024
View : 82 Tags :

นพ.ทรนง พิลาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สรพ. เปิดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อการรับรองกระบวนการคุณภาพและเครื่องมือประเมินตนเองประกอบมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับเขตนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาของสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพ ขั้นพัฒนา ในการยกระดับและเตรียมความสู่การรับรองคุณภาพ ขั้นมาตรฐาน, เพื่อทดสอบและพัฒนาเครื่องมือประเมินตนเองประกอบมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ขั้นมาตรฐาน, เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นต่อการนำมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิสู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมลงพื้นที่ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ ซึ่งภาคบ่ายวันนี้แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้เข้าร่วมรับฟังสรุปบทเรียนจากการลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจ้งใหญ่ด้วย และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงพลอง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โชคชัย มานะธุระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช และ นายมธุรส ศรีบุดดา สาธารณสุขอำเภอจักราช นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน (ตอนที่ I-V), ความก้าวหน้าจากการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินขั้นพัฒนา และการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยแนวคิด 3P ระบบบริการ/สนับสนุนบริการ รวมทั้งถอดบทเรียนและรับฟังเสียงสะท้อน/ความคิดเห็นต่อกระบวนการเยี่ยมสำรวจขั้นมาตรฐาน เพื่อการพัฒนาต่อไป

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เยี่ยมสำรวจ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพในพื้นที่ นางนภางค์ดาว มาด้วง ผู้เยี่ยมสำรวจ, พันโทหญิงนฤมล ทองวัชรไพบูลย์ ผู้เยี่ยมสำรวจ และทีมที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ได้แก่ นางพนิดา เขตอริยกุล, นางจำเนียน ทรวงโพธิ์, นางนุชนารถ อุดมญาติ, ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล และนางวารุณี เอี้ยวฉาย เข้าร่วมเป็นวิทยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมี ผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการรับรองการพัฒนาคุณภาพ ขั้นพัฒนา เขตนครชัยบุรินทร์ จำนวน 6 แห่ง, ผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สนใจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมสังเกตการณ์ และพี่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตนครชัยบุรินทร์ เข้าร่วมการประชุมด้วย