2P Safety Hospital

ข้อมูลกิจกรรม

หน้าหลัก / ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก / ข้อมูลกิจกรรม

ขอเชิญ รพ.สมาชิก 2P Safety Hospital เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย Community of Practice for Patient Safety Learning : CoPs

Author : Netnapa Date : 21 Mar 2022
View : 89 Tags :

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

1. รพ.สมาชิกโครงการ 2P Safety Hospital (ที่มีการต่ออายุสมาชิกในปีปัจจุบัน)

2. รพ.ที่มีการรายงานอุบัติการณ์เข้าสู่ระบบ NRLS ในแต่ละหมวด SIMPLE2 ในระดับ E Up 

วิธีการ: เชิญแพทย์/พยาบาล หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูแลรักษา

ในหมวดของ SIMPLE2 หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องในอุบัติการณ์ที่รายงาน ผู้รับผิดชอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ QMR เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากอุบัติการณ์ร่วมกับ รพ. และผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบตามหมวด

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่าน CoPs

1. รพ.ได้แลกเปลี่ยนอุบัติการณ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

2. รพ.ได้ความรู้ใหม่ และเครื่องมือ แนวทางการแก้ปัญหาอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาจริง

3. รพ.สามารถนำความรู้ เครื่องมือไปปรับใช้ในการแก้ไขอุบัติการณ์ใน รพ.ได้คลังภาพ