การรับรอง

คุณค่าการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / คุณค่าการรับรอง

การพัฒนาเพื่อก้าวสู่การรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (PDSC)

Author : chatarun Date : 09 Mar 2022
View : 2,997 Tags :

What มุมมองต่อการพัฒนาโรคและระบบ

    การรักษาโรคซับซ้อน ต้องการความร่วมใจของทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีเป้าหมายตรงกันในการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้หายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการจะประสบผลสำเร็จได้ นอกจากการมีทีมงาน

ที่เข้มแข็งแล้ว ยังจะต้องมีการจัดองค์กรที่ดี มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจร่วมกัน มีการวางแผน การออกแบบกระบวนการที่ดี ตั้งแต่การเข้าถึงของผู้ป่วย การประเมินผู้ป่วย การวางแผนการดูแลผู้ป่วย การให้ความรู้ความเข้าใจและเสริมพลังแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และการดูแลต่อเนื่องระยะยาว ตลอดจนต้องมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีม

สหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในคณะฯ และองค์กรภายนอก จึงจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นสถาบันดูงานให้แก่สถาบันอื่นๆ ตลอดจนมีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีนวัตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

Why ทำไมจึงขอการรับรองเฉพาะโรค คุณค่าหลักของการพัฒนาที่ได้รับ

        1. เพื่อให้องค์กรภายนอกมาประเมินคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน

        2. เพื่อหาโอกาสพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

        3. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และองค์กร

        4. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณค่าหลักของการพัฒนาที่ได้รับ

        ปรับแนวคิดของบุคลากรให้วางแผนและปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวคิดด้าน

การพัฒนาคุณภาพเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการในการให้บริการผู้ป่วย และมีแนวคิดที่จะพัฒนางานต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ

How มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเกิดการพัฒนาอย่างไร

          เมื่อทีมนำองค์กรวางเป้าหมาย การขอรับรองมาตรฐานรายโรคแล้ว จะต้องเตรียมทีมงานให้มีความตื่นตัวและมีความร่วมใจกันที่จะรับการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองมาตรฐานรายโรค โดยจัดสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่การรับการตรวจเยี่ยม จากนั้นจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพเพื่อวางแผนการปฏิบัติการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาคุณภาพเป็นที่ปรึกษา จัดประชุมย่อย ๆ ในแต่ละทีมเพื่อเตรียมการและเตรียมเอกสาร มีการตรวจเยี่ยมภายในเพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานพัฒนาคุณภาพได้ชี้แนะประเด็นต่างๆ และชี้โอกาสพัฒนาให้แก่ทีมงาน

        การพัฒนาที่เกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมรับการตรวจเยี่ยม คือ มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การตั้งเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ ทำให้มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนางาน การจัดทำ Risk Matrix ทำให้ทุกคนในทีมได้ร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติและนำมาทบทวนเพื่อพัฒนางานต่อเนื่องไป

        การพัฒนาที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรคแล้ว ทำให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจมากยิ่งขึ้น

และมีแนวคิดที่จะพัฒนางานต่อยอดขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งผลที่ได้คือเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย องค์กร และประเทศชาติต่อไป

Key success กลไกการขับเคลื่อน

        • ผู้นำองค์กรกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่การขอรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค

        • การสนับสนุนจากผู้บริหารคณะฯทั้งโอกาสและทรัพยากรทุกด้าน

        • การได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาคุณภาพขององค์กร

        • ความร่วมแรงร่วมใจของทีมงานทุกทีม ทั้งทีมหลักและทีมสนับสนุน กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ภาพแสดงกลไกการจัดการ

เริ่มจากการจัดการความรู้ในแต่ละคน ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มารวมตัวกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานพัฒนาระบบ ตามวงล้อคุณภาพ PDCA และการสร้างการทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาที่สอดประสานทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง ตามสายธารคุณค่าในการดูแลผู้ป่วย จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดี เกิดความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างให้กลุ่มอื่นๆใช้พัฒนาจนได้รับการรับรองจาก สรพ. เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


เอกสารแนบ
  1. บทเรียนการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การรับรอง PDSC.pdf
    View