การรับรอง

คุณค่าการรับรอง

หน้าหลัก / การรับรอง / คุณค่าการรับรอง

โรงพยาบาลเทพา-โรงพยาบาลจะนะ ใช้หลักมาตรฐาน HA รับมือโควิด-19

Author : admin Date : 13 Dec 2021
View : 2,998 Tags :

โรงพยาบาลเทพา-โรงพยาบาลจะนะ ใช้หลักมาตรฐาน HA รับมือโควิด-19

 

        

    นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สโรงพยาบาล) ได้กล่าวถึงโรงพยาบาลเทพาและโรงพยาบาลจะนะ ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA) เป็นโรงพยาบาลที่มีความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนร่วมกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19        นพ.เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพา เล่าว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โรงพยาบาลได้นำแนวคิดของการทำงานร่วมกับชุมชน เครือข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวทางตามมาตรฐาน HA และ DHSA ไปปรับระบบบริการของโรงพยาบาลโดยใช้โครงสร้าง EOC ที่สามารถขับเคลื่อนงานคุณภาพและงานระดับอำเภอได้ เช่น การจัดตั้ง Local Quarantine เป้าหมายที่ดำเนินการมุ่งที่ความปลอดภัยของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและชุมชน โรงพยาบาลยึดแนวทางตามมาตรฐาน HA และ DHSA เป็นกรอบสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทำงานร่วมกับชุมชน เน้นการสื่อสารที่ชัดเจนในกลุ่มเจ้าหน้าที่ เช่น การปฏิบัติตน การสวมชุด PPE สื่อสารแนวทางปฏิบัติสู่หน่วยงานต่างๆ การทำหัตถการเสี่ยง เช่น Swab การดูแลในห้องฉุกเฉิน ห้องผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรค และมีการ    ถอดบทเรียนการทำงานในสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาพบว่าปัจจัยความสำเร็จ คือ ความร่วมมือจากหน่วยงานในทุกภาคส่วน การสื่อสารในทุกระดับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีการ   ถอดบทเรียนและประชุมสม่ำเสมอทุกเช้า เพื่อให้ทุกกลุ่มงานมาหารือร่วมกัน ส่วนการประชุมในระดับอำเภอใช้เวที EOC มีการประชุมทุกสัปดาห์ มีการสื่อสารหลายวิธี เช่น คลิปวิดีโอ narrative medicine สื่อสารโดยภาพและเสียงให้เห็นภาพการดูแลทั้งใน Home Quarantine และ Local Quarantine สิ่งที่เกิดขึ้นหลังโควิด-19 คือ ชาวบ้านทั้ง 7 ตำบล ในอำเภอเทพา มีวิถีใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น ตลาดพระพุทธซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของอำเภอ มีการจัดทางเข้า ทางออกของตลาดจัดระเบียบการใช้บริการ มัสยิด วัด โบสถ์ มีการพัฒนาเป็นศาสนสถานวิถีใหม่ มัสยิดในอำเภอเทพา 8 แห่ง เปิดให้พี่น้องมุสลิมมาประกอบกิจทางศาสนาได้ โดยปฏิบัติตนตามวิถีใหม่ เช่น มีการล้างมือล้างเท้ามาจากบ้าน เอาผ้าละหมาดมาเอง และเว้นระยะห่างในการสวดขอพร และละหมาด
        นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ เล่าให้ฟังว่า โรงพยาบาลมีประสบการณ์มาก เพราะต้องรับคนไข้โควิดแบบไม่ทันตั้งตัว ในช่วงการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียจำนวน 12 คน หลังทำการตรวจคัดกรอง ปรากฏว่าพบผลเป็น COVID-19 จำนวน 6 คน ก็มีความกังวลเพราะไม่ได้มีการเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะไว้ก่อนจึงเลือกห้องพิเศษที่มีอยู่ 6 ห้อง เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยโควิด มีห้องความดันลบหนึ่งห้องให้เป็นห้องสำหรับคนไข้ที่มีอาการมาก และกันไว้หนึ่งห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปดูแลเพื่อแต่งชุด PPE และเป็นห้องพักที่แยกไม่ต้องดูแลคนไข้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ตึกพิเศษนี้แยกออกจากตึกผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลมั่นใจว่าป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้ แต่คนไข้อื่นกลับไม่มั่นใจสิ่งที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญอย่างมาก คือ การสื่อสารกับชุมชนและสังคม และเลือกที่จะให้ข้อมูลเมื่อมีความชัดเจน โดยใช้ข้อความที่กระชับส่งเข้าสู่ทีมผู้บริหารของชุมชนเป็นผู้ยืนยันและสื่อสารข่าวต่อไป เรารักษาผู้ป่วยทั้ง 6 คน จนหายกลับบ้านได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน นอกจากทีมโรงพยาบาล ทีมสาธารณสุขแล้ว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็มีความสำคัญ ต้องออกเยี่ยมดูแลทุกวัน บางส่วนก็ไปทำหน้าที่ตามด่านต่างๆ ร่วมกับทุกคน ทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาก คือ การส่งผู้ป่วยกลับบ้านที่ต้องทำจนมั่นใจว่าผู้ป่วยจะกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ ไปอยู่ในสังคมได้ ชุมชน สังคมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยต่อได้ การที่ผู้ป่วยต้องกักตัวต่อที่บ้านจะกินจะอยู่อย่างไร เพราะหากทำไม่ได้อาจเป็นหนึ่งในช่องว่างของการแพร่กระจายเชื้อได้ ตอนที่ส่งคนไข้กลับบ้านเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างกับชุมชน มีประกาศนียบัตรพร้อมลายเซ็นนายอำเภอให้คนละใบก่อนส่งกลับบ้าน เพื่อลดการไม่ยอมรับกลับชุมชน ถ้าถามว่า HA เข้ามามีส่วนช่วยอย่างไร เราก็บอกได้ว่า HA ถูกขับเคลื่อนเป็นประจำจนอยู่ในสายเลือดโดยไม่รู้ตัวอยู่แล้ว การบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ที่เราทำในกระบวนการคุณภาพเป็นเรื่องที่เราทำประจำในโรงพยาบาลและสถานการณ์คราวนี้ ก็มีเรื่องดีๆ ที่เราสามารถผลักดันให้เกิด Standard Precaution ที่เป็นรูปธรรมในโรงพยาบาลด้วย  

สิ่งที่โรงพยาบาลเทพา และ โรงพยาบาลจะนะ ได้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของคำว่า “โรงพยาบาลคุณภาพ” ได้เป็นอย่างดี


ข้อมูลจาก

ไทยรัฐฉบับ 1 สิงหาคม 2563

 

คลังภาพ