คลังความรู้

หนังสือการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / หนังสือการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานเฉพาะโรค / เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards)

Author : panjaporn Date : 02 Dec 2021
View : 700 Tags :

  มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

           สถาบันได้มีการพัฒนามาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (The Program and Disease Specific Standard: PDSS) ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือระบบ รวมถึงเป็นการสร้างทีมทางคลินิกที่เข้มแข็งเพื่อขยายผลสู่การรับรองคุณภาพทั้งสถานพยาบาล และได้มีการนำมาตรฐานไปใช้เพื่อการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานพยาบาลที่พัฒนาเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภายในสถานพยาบาลในลักษณะของการบูรณาการระหว่างระบบบริการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะระบบ/เฉพาะโรค ที่ทีมได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือมีการเทียบเคียงผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่ท้าทายอยู่เสมอ

       สถาบันจึงนำมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบเดิมที่ใช้มาปรับปรุงเป็นมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้สถานพยาบาลนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาโรคและระบบต่างๆ ให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นจนไปถึงการพัฒนาในระดับเป็นเลิศ และเป็นพื้นฐานสำหรับองค์กรที่จะยกระดับการพัฒนาสู่การขอรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)  อ่านเพิ่มเติม

เอกสารแนบ
  1. Program and Disease Specific Standards.pdf
    View