คลังความรู้

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพเพื่อประชาชน

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพเพื่อประชาชน

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

Author : asadio Date : 14 Dec 2021
View : 1,345 Tags :

        สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ได้จัดทำ "แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน" เพื่อสนับสนุนการจัดบริการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และใส่ใจผู้รับบริการ  ซึ่งการจัดทำแนวทางในการปฎิบัติครั้งนี้ สรพ.ได้ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของบริการในศูนย์ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญของสถานพยาบาลในภาวะวิกฤตจากโควิด 19  จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากศูนย์ฉีดวัคซีนหลายแห่ง แล้วนำมาเรียบเรียงเป็นคู่มือปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และใส่ใจผู้รับบริการ  โดยประเด็นสำคัญของแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน ได้แก่ การออกแบบศูนย์ฉีดวัคซีน เรื่อง ระบบลงทะเบียนและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ฉีด  การออกแบบผังพื้นที่ สถานีงาน มาตรฐานการทำงาน logistics และทรัพยากรที่ต้องการ ระบบสนับสนุนการฉีดวัคซีนที่สำคัญ การเพิ่มผลิตภาพของการฉีดวัคซีน (Improving productivity) และ การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการเรียนรู้ (Evaluation & Learning) ในโอกาสนี้ สรพ.ขอขอบคุณศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ศูนย์ฉีดวัคซีนคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ศูนย์ฉีดวัคซีน The Mall, Central, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตนครชัยบุรินทร์ ตลอดจนศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้สนใจสามารถ download เอกสารได้ตามเอกสารแนบ 


เอกสารแนบ
  1. SD_vaccinationguide_HA_1.pdf
    View