คลังความรู้

องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพเพื่อประชาชน

หน้าหลัก / คลังความรู้ / องค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพเพื่อประชาชน

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)

Author : admin Date : 14 Dec 2021
View : 2,350 Tags :

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกว้างอย่าง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการเตียงผู้ติดเชื้อ และผู้รอรับการรักษาไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อและลดการระบาดในชุมชน การจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนจึงเป็นอีก ทางเลือกหนึ่ง จึงได้มีแนวคิดการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center) หรือมีชื่อเรียกว่า ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ที่ดําเนินการทั้งในกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น โดยกรมการแพทย์และภาคีเครือข่าย รวมทั้งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวปฏิบัติในการดูแล รักษา การบริหารจัดการศูนย์พักคอยสําหรับบุคลากร ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด กลไกในการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ให้ความสําคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยรวมทั้งชุมชน จึงร่วมเสนอประเด็นเพิ่มเติมต่อแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ ศูนย์พักคอย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยทั้งในส่วนผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และประชาชนมากยิ่งขึ้น สถาบันขอขอบคุณผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของศูนย์พักคอยเขตหลักสี่ กทม. ศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 53 ศูนย์พักคอยอําเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยาที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดทําแนวทางในครั้งนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัตินี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจใน การนําไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่ต่อไป


[ ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารแนบ
  1. SDKMS00400_แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน.pdf
    View