คลังความรู้

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

Author : chatarun Date : 31 May 2022
View : 2,674 Tags :

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ โดยมีเอกสารหลักฐานที่กำหนดไว้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนการพัฒนาคุณภาพและผลงานขององค์กร โดยประยุกต์ใช้ทุกข้อกำหนดของระบบคุณภาพ IEEA และ TQA ที่เป็นมาตรฐานสากล ในทุกหน่วยงาน

ขอบเขต (scope)

คู่มือคุณภาพฉบับนี้ได้นำข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล Guidelines and Standards for External Evaluation Organization และ TQA มาประยุกต์ใช้ครอบคลุมในกระบวนงานพัฒนาระบบการอภิบาลองค์กร กลยุทธ์ การปฏิบัติการและการจัดการทางการเงิน การจัดการความเสี่ยงและการพัฒนาผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการข้อมูลสารสนเทศ การบริหารผู้เยี่ยมสำรวจ การบริหารงานเยี่ยมสำรวจ การรับรองและกิตติกรรมประกาศ และการบริหารงานทั่วไป โดยมีการอ้างอิงระเบียบปฏิบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและมีการแสดงปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ในระบบบริหารคุณภาพ

เอกสารแนบ
  1. 11_01 QM-HAI-01 คู่มือคุณภาพ _Quality Manual_.pdf
    View