คลังความรู้

เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

หน้าหลัก / คลังความรู้ / เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

แผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN)

Author : chatarun Date : 07 Jun 2022
View : 680 Tags :

                                       แผนการจัดการความรู้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จัดทำขึ้นภายใต้หน้าที่ของสถาบันตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2522 การมีส่วนร่วมพิจารณาของคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร และเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) กลุ่มงานพัฒนาองค์และจัดการความรู้ จึงได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประจำปี 2566 เพื่อให้มีทิศทางและเป้าหมายในการจัดการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป


เอกสารแนบ
  1. draft_65KM-HAI-แผนการจัดการความรู้.pdf
    View