ระบบที่เกี่ยวข้อง

Dashboard

หน้าหลัก / ระบบที่เกี่ยวข้อง / Dashboard

8 Dec 2023

HITS

ผลการสำรวจระดับความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพย...

8 Dec 2023

HITS summary

สรุปผลการสำรวจระดับความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโ...