2P Safety Tech เป็นความร่วมมือระหว่าง สรพ. และสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยจับคู่นวัตกร Start Up ของ สวทช. ร่วมกับโรงพยาบาลที่สมัครร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่สามารถป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล พัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความ ต้องการหรือ pain point ของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลและสามารถใช้ได้จริง จึงเกิดโครงการปี 2562-2563 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โรงพยาบาล 2P Safety Hospital พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขใน 12 ด้านตามเป้าหมายความปลอดภัย Patient and Personnel Safety Goal (SIMPLE)2 ภายใต้แนวคิด Human Factor Engineering สำหรับป้องกันความเสี่ยงที่ป้องกันได้

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโรงพยาบาล  2P safety (2P safety Hospital) อย่างมีส่วนร่วม เพราะระบบการบริการสุขภาพมีปัจจัยที่หลากหลาย จึงได้พัฒนาเรื่องนี้ร่วมกันระหว่าง กับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (Startup) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และ สรพ. เป็นการพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรที่ใช้ได้จริง โดยเริ่มต้นเมื่อปี 2562 จากการพัฒนานวัตกรรมจากแนวคิดที่เห็นความไม่ปลอดภัยจากมนุษย์ที่มีความผิดพลาด จึงได้ร่วมกับ สวทช.วางระบบกลไก และเครื่องมือที่สอดคล้องกันระหว่างเครื่องมือและความปลอดภัยของผู้ป่วย คนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมกับโครงการ 2P Safety Hospital เพื่อส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยี ช่วยเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยใช้อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาใช้พัฒนานวัตกรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรได้จริง มนุษย์มีข้อจำกัดจึงต้องการเทคโนโลยีมาช่วย และมีทีมพัฒนากระบวนการจากนวัตกร จาก สวทช. สนับสนุนร่วมด้วย จากจำนวน 95 โครงการ ภายใต้ความร่วมมือมีแนวคิดและรูปแบบการพัฒนา ดังนี้

แนวคิดการพัฒนา

      ทุกคนในทีมต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมมือกับนวัตกรที่เข้ามาร่วมมือกับบุคลากรด้านสาธารณสุข  (Health care worker) ในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไปพร้อมกัน  มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลเกี่ยวกับความปลอดภัย  และป้องกันอุบัติการณ์ไม่ให้เกิดซ้ำได้


รูปแบบการพัฒนาข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ สรพ.


ผลการดำเนินงานพบมีโรงพยาบาล เข้าร่วม 95 แห่ง ส่งผลงานในปี 2562 และ 2563 จำนวน 28 และ 67 ชิ้น ตามลำดับ พบผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัล 11 รางวัล สามารถจดลิขสิทธิ์ทะเบียนการค้า 1 เทคโนโลยี

   ผลงานเด่ที่สามารถจดลิขสิทธิ์ทะเบียนการค้า 1 เทคโนโลยี คือ โรงพยาบาลระยอง  “patient tracking” ในรูปแบบ “Smart Wristband” ติดอาร์เอฟไอดี บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนที่ริสแบนด์เพื่อดูข้อมูลผู้ป่วย การรักษาและการทำหัตถการรวมถึงการจ่ายยา การบันทึกข้อมูลการรักษาของตนทุกครั้ง ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือการช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน เสริมความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ว่ามีการระบุตัวตนที่แม่นยำ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการย้อนดูประวัติการรักษาแบบเรียลไทม์  

                         

ปี 2563 มีผลงานที่ได้รับรางวัล 6 แห่ง

·          นวัตกรรมดีเด่นด้าน Collaboration คือ นวัตกรรม  MENA Program โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน

·          นวัตกรรมดีเด่นด้าน Care คือ นวัตกรรม Rapid Response Alert โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

·          นวัตกรรมดีเด่นด้าน Change คือ นวัตกรรม  เด็กน้อยจะปลอดภัย เมื่อใช้ Application PEWS โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

·          นวัตกรรมมที่ได้รับรางวัลชมเชย 3 แห่ง คือ

o   นวัตกรรม Bleed Box กล่องตวงเลือดอัจฉริยะ โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส

o   นวัตกรรม Surin Blood Safety โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

o   นวัตกรรม Easy Safety Buddy Transfer สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

เอกสารแนบ
 1. นวัตกรรม2PTech_ปี2562.pdf
  View
 1. นวัตกรรม2PTech_ปี2563.pdf
  View
 1. นวัตกรรม2PTech_ปี2564.pdf
  View
 1. นวัตกรรม2PTech_ปี2565.pdf
  View
 1. BOOK-2P Safety Tech-MASTER_Lowres.pdf
  View