ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับอุทธรณ์

หน้าหลัก / ข้อมูลเรื่องร้องเรียน / ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับอุทธรณ์


        


 ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอุทธรณ์ 

  ขั้นตอนการดำเนินงาน : การอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือถูกสั่งเพิกถอนการรับรอง           คุณภาพสถานพยาบาล  คลิกที่นี่

  ขั้นตอนการดำเนินงาน : การอุทธรณ์ผลการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ คลิกที่นี่


 
การติดต่อ การอุทธรณ์ และการร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อ เรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่ :

        ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
        เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น ซอย บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์                                         ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000.

        โทรศัพท์ : 02 027 8844 ต่อ 9606                     
       อีเมล์:      
sinsermsak@ha.or.th

เอกสารแนบ
  1. flow การจัดการเรื่องอุทธรณ์ผลการพิจารณาแต่ง.pdf
    View
  1. WI-ACD-21-01 การจัดการเรื่องอุทธรณ์ผลการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ.pdf
    View
  1. WI-ACD-25-00 การอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือถูกสั่งเพิกถอน.pdf
    View