คณะกรรมการสถาบัน

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / คณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการ / ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการสถาบัน


สถิติการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2564

ลำดับครั้งที่
วัน/เดือน/ปี
จำนวน คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ (%)
จำนวน กรรมการ/ท่าน
1.10/2563
14 ตุลาคม 2563
10
100
10
2.11/2563
26 พฤศจิกายน 2563
9
90
10
3.12/2563
25 ธันวาคม 2563
10
10010
4.1/2564 
29 มกราคม 2564 
11
       100
11
5.2/2564 
25 กุมภาพันธ์ 2564 
11
100

11

6.3/2564 
26 มีนาคม 2564
1110011
7.4/2564
23 เมษายน 2564 
1110011
8.5/2564
28 พฤษภาคม 2564 
1110011
9.6/2564 
25 มิถุนายน 2564 
1110011
10.7/256423 กรกฎาคม 25641110011
11.8/256427 สิงหาคม 25641110011
12.9/256423 กันยายน 25641090.9110


 

เอกสารแนบ
  1. ปี 2564 ไตรมาส4.pdf
    View