คณะกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบัน

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / คณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการสถาบัน

ผลการค้นหา

ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง
กรรมการโดยตำแหน่ง
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตำแหน่ง
กรรมการโดยตำแหน่ง
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นายธีรพล โตพันธานนท์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นางกฤษดา แสวงดี

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

ศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นายก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-