คณะกรรมการสถาบัน

คณะกรรมการสถาบัน

หน้าหลัก / เกี่ยวกับ สรพ. / คณะกรรมการสถาบันและคณะอนุกรรมการ / คณะกรรมการสถาบัน

ผลการค้นหา

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้แทนถาวรปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ตำแหน่ง
กรรมการโดยตำแหน่ง
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี)

ตำแหน่ง
กรรมการโดยตำแหน่ง
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงมณี เลาหประสิทธิพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

ดร.ศศดิศ ชูชนม์

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นายเชวง ไทยยิ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตำแหน่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ตำแหน่ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ต้นสังกัด
อีเมล์
เอกสารแนบ
-